خانه مسافر در روستای وزوار گلوگاه

/
خانه مسافر در روستای وزوار گلوگاه بازدید و بررسی جهت پروانه بهره برداری تا…